Private Equity

 

Venture kapitál 

Venture kapitál alebo rizikový a rozvojový kapitál je súčasťou investícií typu private equity, je jednou z foriem spolufinancovania súkromných spoločností zameraných na riešenie problémov so získavaním potrebných finančných prostriedkov z klasických zdrojov ako bankový úver, či pôžička a to napriek tomu, že je vypracovaný kvalitný a reálny podnikateľský plán.

Jeho podstata spočíva v tom, že investor poskytne svoje finančné prostriedky na realizáciu perspektívnych podnikateľských zámerov najččastejšie vklad do základného imania spoločnosti alebo jeho navýšením, prípadne tieto kombinuje s poskytnutím úveru. V závislosti od toho, v ktorom štádiu životného cyklu spoločnosť finančné prostriedky potrebuje rozlišujeme nasledovné typy financovania:

• predštartové financovanie (seed capital) – Je financovanie skorých štádií podnikania firiem v procese zakladania alebo firiem pôsobiacich v podnikaní veľmi krátko. Patrí sem financovanie vyvoja prototypu nového výrobku a jeho patentovej ochrany, financovanie prieskumov trhu na nový produkt alebo službu, financovanie podnikateľského plánu, výberu manažérskeho tímu a založenia spoločnosti až do momentu, kedy je možné prejsť na štartové financovanie.

financovanie počiatočného rozvoja (early stage development capital) – V tejto fáze ide o financovanie firiem, ktoré už existujú avšak s určitým obmedzením a majú potenciál na ďalší rozvoj. Tieto firmy nie sú schopné zabezpečiť si financovanie svojho rozvoja úverom, najmä preto, že nemajú čím za tento úver ručiť.

rozvojové financovanie (later stage development – expansion capital) – Ide o investície do už zabehnutých firiem, ktoré majú potenciál pre ďalšiu expanziu. Kapitál sa poskytuje napríklad na postavenie novej výrobnej linky, navýšenie pracovného kapitálu firmy, zavedenie nového výrobku alebo služby, útok na geograficky vzdialenejšie trhy, vstup na zahraničné trhy. V Európe ide o najčastejšie zameranie rizikového kapitálu.

záchranný kapitál (rescue capital) – Je špeciálny typ venture kapitálovej investície, kedy je manažment stratovej firmy finančne podporený vo svojej snahe o záchranu firmy. Ide skôr o zriedkavý spôsob financovania, ktorý je často spojený s inými typmi, napríklad s financovaním manažérskych výkupov. Podmienkou poskytnutia financovania je spojenie investície s rozvojovým programom, ktorý by po záchrane mal firmu nasmerovať na jej ďalší rozvoj a rast určený na udržanie chodu spoločnosti.

financovanie dlhov (debt replacement capital) – Používa sa v prípadoch, kedy sa inak nádejné projekty dostanú do krátkodobej straty. Venture kapitálový investor vtedy preplatí časť dlhov firmy, za čo v nej získava kapitálový podiel.

financovanie akvizícií (acquisitioncapital) – Predstavuje aktivitu súkromných firiem, kedy je investovaný kapitál určený na financovanie nákupu inej spoločnosti, prípadne jej časti. Spočíva vo vzájomnom skupovaní a preberaní vlastníckych podielov pasívnych akcionárov aktívnymi.

Našim zámeromje nájsť jedinečné nápady, ktoré sa vyznačujú vysokým rastovým potenciálom, ale ktorým chýbajú potrebné finančné prostriedky pre ich realizáciu. Zároveň vyhľadávame tie životaschopné podniky, ktoré majú odborne spôsobilý manažment s jasnou predstavou o ďalšom napredovaní spoločnosti, podloženou kvalitným podnikateľským plánom, ale pre nedostatok financií ju nemôžu realizovať. Práve takýto manažment je rozhodujúcim predpokladom úspešnosti celého projektu.

Nadštandardná výnosnosť vložených prostriedkov je jedným z predpokladov pre uskutočnenie každej našej investície.

Časový horizont investícií sa pohybuje od troch do piatich rokov. Z foriem výstupu z investície sa javia ako najvhodnejšie odpredaj podielu investora členom manažmentu (buy-back) za vopred dohodnutých podmienok, alebo odpredaj strategickému investorovi (trade sale). Vzhľadom k charakteru investícií DayCom Group je v mnohých prípadoch exitom i predaj finančnému investorovi. V strednodobom výhľade DayCom Group očakáva, že v súvislosti s rozvojom kapitálového trhu bude ďalšou alternatívou i IPO (Initial Public Offering).

Buy-out

Cieľom DayCom Group v tejto oblasti je investovať do už existujúcich spoločností za účasti kvalitného manažérskeho tímu a následne spoločne dosiahnuť rast hodnoty cieľovej spoločnosti.

Investície sa realizujú formou:

• odkúpenia spoločností ako celku,

• odkúpeniačastí spoločností s úzkym okruhom vlastníkov s cieľom dosiahnuť likviditu alebo rast vlastného majetku, čo umožňuje udržať si i naďalej podstatné vlastníctvo spoločnosti.

Zároveň majú spolupracujúci manažéri opčné právo na nadobudnutie podielov v takýchto spoločnostiach, pričom pri forme manažment buy-out dochádza k odkúpeniu podielu manažmentom, ktorý už v danom podniku pôsobil, a pri forme manažment buy-in do spoločnosti vstupuje nový manažment z vonkajšieho prostredia.

Mezzaninové financovanie

Veľmi často je spájané s inou formou investície ako jeden z podporných nástrojov, čo však a-priori nevylučuje aj jeho samostatnú aplikáciu a to v prípade, že to aktuálny stav spoločnosti umožní. Kapitálový vstup je vo väčšine prípadov riešený formou podriadeného dlhu, avšak môže byť i vo forme splatiteľných prioritných akcií (redeemable preferred shares).

Reštrukturalizácia

Komplexná forma riešenia často už krízového stavu spoločnosti, ktorá vyžaduje rýchle konanie a zásadné rozhodnutia. Uplatňuje sa v prípadoch, kedy je na spoločnosť podaný, respektíve hrozí podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Ideálnym výstupom je po zastavení zhoršovania stavu spoločnosti jej ozdravenie aj za cenu dočasných radikálnych opatrení. Nevyhnutným predpokladom našej účasti v projektoch tohto druhu je existencia nespornej konkurenčnej výhody cieľovej spoločnosti, ktorá je základom pre naštartovanie pozitívnych zmien.

Iné formy investícií

Okrem vyššie uvedených a najčastejšie využívaných foriem investovania nevylučujeme aj iné spôsoby, respektíve kombinácie. Predpokladom každej z nich však je, aby nadštandardná miera podstupovaného rizika zodpovedala aj nadpriemernej výške výnosu.